Privacy & Cookie Verklaring

Privacy- & Cookieverklaring NOMIGE

Versie 1.0 – December 2016

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NOMIGE, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Brouwersstraat 18  en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0661.618.687 (hierna: “NOMIGE”).

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van NOMIGE bevat.

Deze Privacy & Cookie Policy kan regelmatig worden herwerkt of geüpdated en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

 

Artikel 1 – Algemeen

 

1.1. NOMIGE leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. NOMIGE stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is NOMIGE. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 

2.1.      Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);
 • Categorie 3: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.
 • Categorie 4: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 5: genetische informatie
 • Categorie 6: gezondheidsinformatie
 • Categorie 7: via cookies: zie artikel 9;

 

2.2.      NOMIGE kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a.    door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b.    tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

c.    door het invullen van een vragenlijst

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

            NOMIGE zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: uw IP-adres met het oog op het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van NOMIGE om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: profielnaam, inloggegevens, wachtwoord, log-in met het oog op het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van het forum, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: de levering en facturatie-gegevens van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
 • Categorie 4: uw e-mailadres met het oog op het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: genetische informatie, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Op basis van het DNA-staal dat u zelf neemt en dat u toestuurt aan NOMIGE, wordt een DNA-profiel opgemaakt dat uitsluitend betrekking heeft op de genotypes die gelinkt worden aan de huid en huidveroudering. NOMIGE voert zodus geenszins een volledige DNA-analyse uit doch beperkt zich tot een onderzoek naar collageen-afbraak; hydratatie, anti-oxidant niveau en huid-barrière.

Deze genetische informatie zal door NOMIGE worden verwerkt met het oog op: het u toezenden van een rapport met uw DNA-analyse en het toewijzen van een specifiek, op maat gemaakt product van het merk NOMIGE.

Uw genetische informatie (categorie 5) evenals uw gezondheidsinformatie (categorie 6) zal volledig geanonimiseerd worden opgenomen in een databank, die Nomige of andere (wetenschappelijke instellingen) moet toelaten om verder wetenschappelijk onderzoek te doen naar trends of correlaties en innovaties met betrekking tot een betere behandeling van de huid, en onderzoek naar nieuwe dermo-cosmetica en nutri-cosmetica op basis van fenotype en genotype. Deze geanonimiseerde databank kan door NOMIGE steeds worden doorverkocht aan wetenschappelijke instellingen met het oog op het verrichten van onderzoek, indien u hier uw expliciete toestemming (“opt-in”) hebt voor gegeven. 

Het DNA-staal zelf zal worden vernietigd na analyse.

 • Categorie 6: gezondheidsinformatie m.b.t. uw huid, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Bepaalde externe factoren zoals voeding, luchtvervuiling,… hebben een belangrijke impact op de huid en huidveroudering. NOMIGE heeft een vragenlijst ter beschikking aangaande uw gezondheid dewelke uitsluitend peilt naar deze factoren die van belang zijn voor de huid.

De antwoorden op deze vragenlijst zullen worden gebruikt teneinde u een op maat gemaakte “life-style-cream” te kunnen voorstellen, als één van de 4 te gebruiken producten uit het gamma van NOMIGE.

Daarnaast zal deze informatie ook worden geanonimiseerd en worden opgenomen in een databank teneinde hierop verder wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten zoals hierboven vermeld.

 • Categorie 7: cookies, zie artikel 9 voor meer informatie.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2.      Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan NOMIGE uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot NOMIGE, haar producten en/of diensten.

Daarnaast kan NOMIGE uw gegevens ook doorgeven aan haar partners, met het oog op direct marketing.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.      Doorgifte aan derden:

NOMIGE zal, met het oog op het uitvoeren van de door u gevraagde dienst, beroep doen op derden voor de uitvoering van de overeenkomst.

Meer in het bijzonder zal NOMIGE beroep doen op een labo, dat zal instaan voor de DNA-analyses. Echter, het door NOMIGE aangestelde labo beschikt enkel over uw DNA-staal, gekoppeld aan een numerieke codering. Uw Persoonsgegevens, met uitzondering van uw DNA-staal, worden zodus niet overgemaakt aan derden en noch het labo noch haar personeel of aangestelden hebben zodus toegang tot uw persoonsgegevens. NOMIGE heeft volgend labo aangesteld:

Baseclear B.V., Einsteinweg 5, 2333 CC LEIDEN, Nederland

Daarnaast zullen bepaalde van uw Persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de drukkerij die instaat voor het drukken van de rapporten na analyse van uw DNA-staal. De drukkerij die werd aangesteld door NOMIGE is: Burocad, Ambachtslaan 1005, 3990 PEER, België

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van NOMIGE, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien NOMIGE failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen.

NOMIGE zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat NOMIGE uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

NOMIGE zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4.      Wettelijke vereisten:

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat NOMIGE uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. NOMIGE zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen NOMIGE en u.

 • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres voor de duur van uw bezoek aan de Website.
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding) worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
 • Categorie 3: uw e-mailadres wordt bewaard voor de duur van de klantenrelatie
 • Categorie 4: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
 • Categorie 5: genetische informatie. Deze informatie, gekoppeld aan uw profiel, wordt bijgehouden gedurende de tijd dat u klant bent bij NOMIGE en zal worden bewaard voor een periode van 1 jaar telkens wanneer u een nieuwe bestelling plaatst.

Daarnaast zal uw genetische informatie, zonder te zijn gekoppeld aan uw identiteit worden bewaard voor de duurtijd die nodig is voor het uitvoeren van zulk onderzoek. De genetische data zullen worden geanonimiseerd, waardoor het onmogelijk wordt om u te identificeren op basis van de genetische informatie. Het DNA-staal zal door het labo worden vernietigd na analyse.

 • Categorie 6: Gezondheidsinformatie. Deze informatie gekoppeld aan uw profiel wordt bijgehouden gedurende de tijd dat u klant bent bij NOMIGE en zal worden bewaard voor een periode van 1 jaar telkens wanneer u een nieuwe bestelling plaatst.

Daarnaast zal uw gezondheidsinformatie, zonder te zijn gekoppeld aan uw identiteit worden bewaard voor de duurtijd die nodig is voor het uitvoeren van zulk onderzoek. Deze data zullen worden geanonimiseerd, waardoor het onmogelijk wordt om u te identificeren op basis de informatie..

 • Categorie 7: Cookies, zie artikel 9;

 

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.      Recht van toegang en inzage:

 

            U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat NOMIGE van Uw persoonsgegevens maakt.

 

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan NOMIGE. Daarnaast heeft U steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 

5.3.      Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

5.4.      Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.6.      Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar customerservice@nomige.com  of per post naar NOMIGE, 9000 Gent, Brouwerstraat 18 of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

  5.7.       Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

   5.8.       Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: : contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.        

Meer in het bijzonder wordt alle gevoelige data uit de DNA-analyse alsook alle data uit de door u ingevulde vragenlijst geëncrypteerd (lees: versleuteld). Deze informatie kan zodus enkel worden gelezen door NOMIGE en haar aangestelden die beschikken over de juiste sleutel. De buitenwereld kan zodus geenszins deze versleutelde gegevens lezen.

6.2.      In geen geval kan NOMIGE dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.      U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

We verlenen tevens toegang tot uw Persoonsgegevens aan de drukkerij die instaat voor het drukken van de rapporten van DNA-analyses en aan het labo dat instaat voor het uitvoeren van de DNA-analyses overeenkomstig bovenvermelde bepalingen.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 commission@privacycommission.be

 

Artikel 9 – Cookies

 

9.1.      Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van NOMIGE en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

 

   9.2.     Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3.      Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

 

Naam

Functie

Authenticatiecookies

‘Remember me’

Identificeren de gebruiker als hij is ingelogd

User input cookies

‘Lifestyle Identifier’

Het onthouden van handelingen van de gebruiker op een website

User interface customization-cookies

Wordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden.

 

 

Niet-functionele cookies

 

Naam

Functie

Trackingcookies

Worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen

Social plug-in trackingcookies

Worden gebruikt om sociale-mediamodules aan te bieden op een website, zoals een Facebook like-knop, LinkedIn share-knop of de mogelijkheid een bericht te retweeten

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

 

9.4.      Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar customerservice@nomige.com hetzij per post naar NOMIGE, 9000 Gent, Brouwerstraat 18, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse en Franse Privacy & Cookie Policy met de Nederlandse, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.