Gebruikersvoorwaarden Website Nomige

Laatste wijziging juni 2017

 

Wij danken je voor je gebruik van de website van NOMIGE toegankelijk via volgende URL’s:

www.nomige.com; www.nomige.org; www.nomige.eu, www.nomige.nl, www.nomige.be, www.nomige.fr, www.nomige.co.uk, www.nomige.de.

hierna de “Website”, eigendom van en beheerd door NOMIGE bvba, met maatschappelijke zetel te Brouwerstraat 17, 9000 GENT, België, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0661.618.687.

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account.

Bij het aanmaken van een account zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Gebruiksvoorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Je bezoek aan de Website, je aanmelding voor een account en elk ander gebruik van de Website, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

I.                Algemene Gebruiksvoorwaarden Website

 

1.               Opzet van de Website

1.1. Deze website heeft als doel het verkopen van de diensten en producten van NOMIGE, het verschaffen van informatie over het belang van de juiste huidverzorging en over de waardevolle informatie die uw DNA bezit.

1.2.  De website bestaat uit twee delen. Eén deel is toegankelijk zonder voorafgaande identificatie en de informatie die erin staat, is voor iedereen toegankelijk. Het tweede deel is enkel toegankelijk voor gebruikers die een account hebben aangemaakt.

2.               Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website. Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3.         Deze website gebruiken

3.1.      Het gebruik van de Website is voorbehouden voor iedereen die interesse heeft voor de dienstverlening en/of producten van NOMIGE.

3.2.      Iedereen die ouder is dan 18 jaar, kan een account aanmaken op de Website. 

3.3.      NOMIGE behoudt zich het recht voor om de toegang voor gebruikers die onderhavige Gebruiksvoorwaarden en Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

 

4.         Het aanmaken van een account

4.1.      De registratie tot het aanmaken van een account is mogelijk via volgende link: https://nomige.com/nl/lifestyle/take-test/1

Het aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.

4.2.      Het aanmaken van een profielpagina is voorbehouden voor onze klanten. Indien je een account aanmaakt en binnen één maand niet overgaat tot de aankoop van onze producten, wordt je account automatisch verwijderd.

4.3.      Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy's en tijdelijke e-mailadressen.

4.4.      Bij de aanmelding dien je je akkoord te verklaren met deze Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden van NOMIGE en de Privacy & Cookie Policy van de Website.

4.5.      NOMIGE behoudt zich het recht voor om je aanmelding al dan niet te aanvaarden. Je aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, om volgende redenen geweigerd worden:

  • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens;
  • Je tracht je meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
  • Je maakt gebruik van andermans identiteit;
  • Je komt één of meerdere in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na;
  • NOMIGE kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
  • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat je aanmelding niet aanvaard kan worden.

4.6.      Vanaf het ogenblik dat je aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingsemail met een login (e-mailadres) en een paswoord (aangemaakt door NOMIGE).  Na het inloggen kan u uw persoonlijke gegevens aanpassen, uw login aanpassen, producten aankopen,… met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van je account.

4.7.      Het paswoord dat je ontvangt na het aanmaken van je account is strikt persoonlijk. Je mag dit niet aan andere personen overdragen, meedelen of verkopen.

 

5          Duur van de overeenkomst

Iedere gebruiker met een account kan op elk ogenblik beslissen om zijn account te verwijderen. Indien je je account wenst te verwijderen, dien je een e-mail te sturen naar customerservice@nomige.com.

NOMIGE zal alles in het werk stellen om jouw account te verwijderen binnen 1 week na ontvangst van jouw e-mail.

 

6.            Betaling

6.1 NOMIGE aanvaardt enkel betaling via de volgende betaalmodules op onze website: Visa, mastercard, maestro, bancontact, paypal ideal, SEPA, Giropay. 

6.2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

 

7.            Onze aansprakelijkheid

7.1.     NOMIGE besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan ten alle tijde verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. NOMIGE is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud, noch voor schade ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website (bijvoorbeeld i.v.m. fouten in prijsopgave,…).

7.2.     NOMIGE zorgt voor de nodige beveiligingssystemen om de Website, haar informaticasysteem en haar databanken te beschermen. NOMIGE zorgt onder meer voor regelmatige aanpassingen aan anti-virus beveiligingen. NOMIGE heeft in dit kader een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Tenzij in geval van kwade trouw of grove nalatigheid, zal NOMIGE (en met haar verbonden ondernemingen en personen) niet aansprakelijk zijn voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, gederfde winst, of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door een illegale of onrechtmatige toegang of gebruik door derden van de Website of van het informaticasysteem of telecomsysteem van de Website.

7.3.      NOMIGE stelt alles in het werk om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan NOMIGE echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang of de dienstverlening, zal NOMIGE alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.

7.4       De websites waarnaar NOMIGE linkt, worden niet door NOMIGE beheerd, gehost of onderhouden. NOMIGE is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

7.5.      De informatie op de Website kan in geen geval beschouwd worden als advies op psychologisch of medisch vlak of op welk vlak dan ook. Alle informatie op de Website is steeds slechts informatief en voor een correcte diagnose van één van de medische aandoeningen die op de Website worden omschreven dien je steeds een arts te consulteren. Voor meer informatie hierover, check ook onze Algemene Voorwaarden.

7.6.      In ieder geval zal de aansprakelijkheid van NOMIGE voor eventuele schade steeds beperkt zijn tot het bedrag de bestelling die aanleiding heeft gegeven tot de schade.

8.     Intellectuele eigendom

NOMIGE is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website, de aangeboden dienst en de gebruikte software. Als bezoeker of gebruiker van de Website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of zelfs een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

9.         Overmacht

9.1.    In geval van overmacht is NOMIGE niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

9.2.    Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming vanonze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

10.     Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1.    Onderhavige Gebruiksvoorwaarden evenals elk gebruik van de Website of diensten en producten van NOMIGE wordt beheerst door het Belgisch Recht.

10.2.    De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen waartoe deze Gebruiksvoorwaarden of de diensten en producten van NOMIGE aanleiding zouden kunnen geven.

 

11.    Contact

Voor bijkomende informatie in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, kan u ons contacteren via mail: customerservice@nomige.com.