Algemene Voorwaarden

Laatste aanpassing: Juni 2017

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper

Artikel   2 – Definities

Artikel   3 –Toepasselijkheid

Artikel   4 – Aanbod en Bestelling

Artikel   5 – Overwegingen bij het gebruik van de producten/diensten van NOMIGE

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – De prijs

Artikel   8 – Betaling

Artikel   9 – Conformiteit en garantie  

Artikel  10 – Aansprakelijkheid

Artikel  11 – Levering en uitvoering

Artikel  12 –  Overmacht

Artikel  13 – Intellectuele eigendom

Artikel  14 – Klachtenregeling en geschillen

 

Artikel 1      Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

NOMIGE bvba

Brouwerstraat 18

9000 Gent

 

E-mailadres: customerservice@nomige.com

Ondernemingsnummer: 0661.618.687

BTW-nummer: BE0661.618.687

Bankrekeningnummer: BE90 7360 2642 9332

Artikel 2      Definities

 1. Website: www.nomige.com, www.nomige.be , www.nomige.nl, www.nomige.de, www.nomige.fr, www.nomige.eu, www.nomige.org, www.nomige.co.uk
 2. NOMIGE: NOMIGE bvba, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent (België), Brouwerstraat 19;
 3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Verkoper en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
 5. Producten: alle producten aangeboden door NOMIGE op de Website
 6. Diensten: alle diensten die door NOMIGE worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot het onderzoek van DNA, advies over het gebruik van NOMIGE-producten, de mogelijkheid om een profiel aan te maken op de Website.
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Verkoper en de Klant gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 8. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod en op elke overeenkomst op afstand tussen NOMIGE en de Klant.
 9. Privé-profiel: dit is het individuele profiel van de Klant op de Website, noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de Diensten en de Producten te bestellen.

Artikel 3      Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NOMIGE en op elke overeenkomst op afstand tussen de Klant en NOMIGE.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-professionele doeleinden, Producten of Diensten gebruikt of aankoopt die door NOMIGE op de markt werden gebracht en in een overeenkomst op afstand met haar treedt.
 3. Wij leveren wereldwijd. Levering in België is gratis. Onze leveringskosten voor alle andere landen worden berekend in het bestelproces.
 4. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 5. Als u online bestelt, bezorgen we u bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze Algemene Voorwaarden in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken.
 6. Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden steeds voorrang. In dat geval zullen de clausules van de Algemene Voorwaarden die niet werden vervangen wel van toepassing blijven, tenzij anderszins werd overeengekomen.
 7. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn niet mogelijk, tenzij mits schriftelijk akkoord. Afwijkingen van één of meer artikelen van de Algemene Voorwaarden, zullen geen impact hebben op de toepasselijkheid van de andere artikelen van de Algemene Voorwaarden.
 8. NOMIGE behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen indien nodig.
 9. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de Website.
 10. De nietigheid van een clausule van deze Algemene Voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de gehele algemene voorwaarden nietig zijn. Indien er sprake is van een nietige clausule, dan zullen de Klant en NOMIGE in overleg treden om een rechtsgeldige bepaling daarvoor in de plaats te stellen.

Artikel 4      Aanbod en bestelling

 1. NOMIGE geeft u de mogelijkheid om de impact van uw levensstijl en uw genetisch risicoprofiel op de staat en het verouderingsproces van uw huid te onderzoeken via DNA-extractie van een wangslijmvlies-staal. Op basis van de resultaten van deze DNA-test in combinatie met een vragenlijst die u invult aangaande uw levensstijl, stelt NOMIGE voor u een pakket samen van 4 beauty creams: een dagcrème, een dagserum, een nachtcrème en een nachtserum.
 2. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van NOMIGE dient u eerst een profiel aan te maken op de Website. Van zodra u zich hebt geregistreerd en een profiel aangemaakt, kan u starten met het gebruiken van de Diensten van NOMIGE en het bestellen van de Producten van NOMIGE. De mogelijkheid om een profiel aan te maken op de Website is voorbehouden voor Klanten die het NOMIGE-pakket aankopen. Check onze Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie hieromtrent.
 3. Wanneer u voor de eerste maal gebruik maakt van de Diensten van NOMIGE, dient u een DNA-staal te nemen aan de hand van een sample kit met gebruiksaanwijzing die we u toezenden na betaling. U dient een staal van uw wangslijmvlies te nemen aan de hand van de DNA-sample kit en dit terug te zenden naar het adres dat in de leveringsbon wordt vermeld. NOMIGE zal u ook vragen om een vragenlijst in te vullen aangaande uw levensstijl dewelke een belangrijke invloed heeft op uw huid evenals uw huidverouderingsproces.
 4. NOMIGE zal vervolgens uw DNA (laten) onderzoeken en analyseren op bepaalde markers en zal u een rapport overmaken met een volledige analyse omtrent uw genetische risico factoren en op welke manier deze een invloed kunnen hebben op de staat van uw huid en uw huidverouderingsproces. Op basis van deze DNA-test, zal NOMIGE ook 3 beautycreams voorbereiden voor u: een nachtserum, een nachtcrème en een dagserum. Op basis van de vragenlijst aangaande uw levensstijl zal vervolgens een dagcrème worden voorzien die is aangepast aan uw levensstijl.
 5. Na uw eerste bestelling en DNA-onderzoek, kan u op elk moment uw lifestyle cream of andere DNA-producten opnieuw bestellen via uw Privé-profiel op de Website.
 6. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 7. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Wij zijn niet gebonden door kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.
 8. De bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail en in geval van betaling via debit of credit card, van zodra we een bevestiging ontvangen van de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact, Paypal, Ideal, SEPA, GiroPay. Wanneer de uitgever van uw kaart weigert om uw betaling goed te keuren, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertraging in de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder zullen niet aanvaard worden en niet verwerkt worden. Indien u onze Producten aankoopt in één van onze verkooppunten, kan u ook cash betalen.

 

Artikel 5      Overwegingen bij het gebruik van de diensten/producten van NOMIGE

 1. Het is belangrijk om te begrijpen dat de DNA-test die NOMIGE voorziet louter een educatieve test is of een voorspellingstest gerelateerd aan huidveroudering. De Diensten van NOMIGE zijn er enkel voor research, informatief en educatief gebruik en wij geven geenszins medisch advies. De Diensten van NOMIGE zijn niet bedoeld om door de Klant te worden gebruikt voor diagnostische redenen en vervangen geenszins gelijk welk professioneel medisch advies. U dient steeds het advies in te winnen van uw arts of andere zorgverleners met uw vragen omtrent diagnose, behandeling, vermindering of preventie van gelijk welke ziekte, medische conditie, beperking of de status van uw gezondheid. U dient geenszins uw behandeling te wijzigen louter op basis van informatie verstrekt door NOMIGE.
 2. Uit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek blijkt dat, verschillende factoren een impact hebben op huidveroudering inclusief uw levensstijl en uw DNA. Bepaalde genotypes in uw DNA houden verband met huidveroudering. Op basis van een onderzoek van uw DNA, kan NOMIGE u informeren over bepaalde huidproblemen en over uw collageen-afbraak, hydratatie en de anti-oxidantlevel van uw huid. Deze elementen zijn, naast andere, belangrijke factoren in het huidverouderingsproces.
 3. Echter, genetisch onderzoek is niet allesomvattend. Niettegenstaande het feit dat we momenteel honderdduizenden datapoints van uw DNA kunnen onderzoeken, is slechts een klein percentage ervan gekend om gerelateerd te zijn aan bepaalde eigenschappen of aandoeningen. In het bijzonder dient opgemerkt te worden dat veel van de genetische ontdekkingen waarover wij rapporteren nog niet klinisch werden gevalideerd en dat de technologie die wij gebruiken, dewelke overigens dezelfde technologie is als diegene die door de research community wordt gebruikt, vandaag nog niet uitgebreid werd gebruikt voor klinische testen. Om deze redenen, dient u er zich van bewust te zijn dat de wetenschap in de toekomst mogelijks bepaalde resultaten niet volledig of inaccuraat zal bevinden. In aanvulling dient nog opgemerkt te worden dat veel etnische groepen niet werden opgenomen in genetische studies. Aangezien de interpretaties in ons onderzoek gebaseerd zijn op deze eerdere genetische studies, kunnen bepaalde interpretaties mogelijk niet van toepassing zijn op u. Wetenschappelijk onderzoek in de toekomst verandert mogelijks de interpretatie van uw DNA.
 4. NOMIGE innoveert continue naarmate het genetisch onderzoek en wetenschappelijke kennis en de technologie hieromtrent evolueren, teneinde haar klanten de best mogelijke ervaring te kunnen geven. Om deze reden, erkent en aanvaardt de Klant dat de vorm en de aard van de Diensten en Producten die NOMIGE aanbied, van tijd tot tijd kan veranderen zonder voorafgaande waarschuwing. De Klant erkent en aanvaardt ook dat NOMIGE andere of additionele technologieën of features kan aanbieden om uw DNA te verzamelen of te interpreteren en dat uw initiële aankoop u geen recht geeft op enige andere/additionele features voor de interpretatie van uw genetische informatie
 5. U dient ook in aanmerking te nemen dat het laboratorium mogelijks niet in staat is om uw DNA-sample te onderzoeken indien uw speeksel onvoldoende DNA bevat, u niet voldoende speeksel aflevert, uw staal gecontamineerd is of indien de resultaten na het onderzoek niet onze standaard accuraatheid vertonen. Indien de initiële procedure faalt om één van deze redenen, zal NOMIGE hetzelfde staal opnieuw onderzoeken zonder bijkomende kost voor u. Indien de tweede poging op hetzelfde staal eveneens faalt, zal NOMIGE u voorstellen om u opnieuw een sample-kit op te sturen zodat u een tweede staal kan nemen zonder extra kost. Indien u niet ingaat op deze mogelijkheid bent u enkel gerechtigd op een volledige terugbetaling van het bedrag dat u reeds had betaald aan NOMIGE, onder aftrek van de verzendings-en handlingskosten op voorwaarde dat u in de toekomst niet opnieuw een staal zal indienen door het aankopen van de Diensten van NOMIGE. Indien u ervoor opteert om een tweede sample-kit te ontvangen en de tweede poging om het staal te onderzoeken door NOMIGE faalt, zullen we niet opnieuw een DNA-sample kit verzenden en zal u enkel gerechtigd zijn op de volledige terugbetaling van het aan NOMIGE betaalde bedrag, onder aftrek van de verzendings- en handlingkosten, op voorwaarde dat u in de toekomst niet opnieuw een staal zal laten onderzoeken door de Diensten van NOMIGE opnieuw aan te kopen.

 

Artikel 6      Herroepingsrecht voor Klanten

 1. Als u als Klant goederen of diensten koopt bij een webshop uit de EU, heeft u gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat u de goederen niet wenst te houden. Echter, dit herroepingsrecht is enkel van toepassing op bepaalde goederen en diensten.
 2. Aangaande de Dienst van het DNA-onderzoek, geeft NOMIGE u een herroepingsrecht. Dit herroepingsrecht eindigt 14 dagen na het ontvangen van het DNA sample-kit of op het ogenblik van het terugsturen van het DNA sample kit nadat u uw DNA hebt verzameld indien dit gebeurt voor het verstrijken van de 14 dagen. Wanneer u het gebruikte DNA-staal naar ons verzend voor onderzoek, wordt u veronderstelt om de uitvoering van de overeenkomst te hebben verzocht en doet u afstand van uw herroepingsrecht. Indien u uw herroepingsrecht wenst uit te oefenen, kan u dit doen door het invullen van het onderstaande Herroepingsformulier en door dit terug te sturen naar NOMIGE bvba, Brouwerstraat 18, 9000 Gent, België of customerservice@nomige.com. We sturen u een bevestiging van uw herroeping per mail en zullen binnen 14 dagen overgaan tot het terugbetalen van het door u betaalde bedrag van het rekeningnummer dat u vermeldt op het Herroepingsformulier.
 3. De Belgische en Europese wetgeving voorziet in een uitzondering op het herroepingsrecht voor producten die worden gemaakt op basis van de specificaties van de Klant en die bedoeld zijn om gebruikt te worden door een specifieke persoon (artikel VI.53, 3° Wetboek Economisch Recht). Al onze beauty creams zijn op maat gemaakt op basis van de levensstijl-vragenlijst die u hebt ingevuld evenals op basis van de analyse van uw DNA. Om deze redenen kan NOMIGE geen herroepingsrecht aanvaarden voor wat betreft deze producten.

________________________________________________________________________________________________________________________________

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :

  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  - Naam/Namen Klant(en)

  - Adres Klant(en)

  - Handtekening van Klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  - Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Artikel 7      De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Ten aanzien van Klanten zijn onze prijzen inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.

 

Artikel 8      Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling aanvaarden via volgende betaalmogelijkheden:Visa
 • Visa
 • MasterCard
 • Maestro
 • Bancontact
 • PayPal
 • Ideal
 • SEPA
 • GiroPay

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.

Artikel 9      Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen de Klant natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
 2. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de Klant heeft besteld, moet de Klant dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 kalenderdagen melden per mail via customerservice@nomige.com waarin u tevens duidelijk de reden van het terugsturen vermeld. Vervolgens dient u de artikelen naar ons terug sturen binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst.
 3. Al onze Goederen dienen bewaard te worden in een koele en droge plaats op kamertemperatuur. Van zodra de Goederen geopend zijn, kunnen zij worden bewaard gedurende 12 maand.
 4. Voor Klanten hanteren wij voor wat betreft het leveren van onze Goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij NOMIGE het tegendeel kan bewijzen aan de Klant. Na 6 maanden zal u als Klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 5. De Klant kan zich niet op de garantie beroepen in geval van abnormaal gebruik of ongeschikte bewaring van de Goederen.
 6. NOMIGE onderschrijft of garandeert geenszins de effectiviteit van een bepaalde handeling, test, medicijn, biologics, medische apparaten of andere producten, procedures, opinies en andere informatie die wordt vermeld op de Website. Indien we u via onze Website bepaalde aanbevelingen doen op basis van uw genetische informatie en de informatie aangaande uw levensstijl (gebaseerd op de levensstijl vragenlijst) en wetenschappelijke literatuur/onderzoek, dan is deze informatie enkel voor informatieve doeleinden. Het zich baseren op enige informatie uitgaande van NOMIGE, NOMIGE’s werknemers of andere personen die op de Website worden vermeld, is uitsluitend op uw eigen risico.

 

Artikel 10    Beperking van aansprakelijkheid

 1. Al onze Producten zijn uitsluitend voor uitwendig gebruik. Tenzij uw arts u dit toestaat, dient u onze Producten niet te gebruiken indien u zwanger bent of indien u wordt behandeld door een medische zorgverstrekker. De Klant dient steeds zelf de geschiktheid van het Product na te gaan voor de toepassing waarvoor hij/zij deze wenst te gebruiken. NOMIGE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het onwaarschijnlijke geval van een onvoorziene negatieve reactie die voorkomt bij het gebruik van de Producten. Onze Producten zijn geen medicijnen en we kunnen enkel aanbevelingen doen voor de geschiktheid ervan in bepaalde omstandigheden. Alle aanbevelingen van NOMIGE die u aanneemt, zijn op uw eigen risico. Bij de aankoop van onze Producten aanvaardt u zelf verantwoordelijkheid om na te gaan bij een professional of deze Producten geschikt zijn voor u en niet interfereren met medicijnen of bepaalde aandoeningen. Indien u onze Producten of Diensten wenst te gebruiken wanneer u zwanger bent of wanneer u lijdt aan een bepaalde aandoening is dit uitsluitend op uw eigen risico en NOMIGE zal in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen.
 2. Bij de aankoop van onze Producten erkent en aanvaardt u dat sommige natuurlijke ingrediënten een gevoeligheid kunnen teweegbrengen bij bepaalde individuen en dat NOMIGE geenszins aansprakelijk kan worden gehouden voor dergelijke voorvallen. We adviseren aan personen met een gevoelige huid om het product eerst te testen op een klein stuk huid op mogelijke reacties. NOMIGE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het incorrect gebruik van de informatie die zij geeft of van de Producten.
 3. De Producten van NOMIGE zijn ontwikkeld en geproduceerd na uitgebreid wetenschappelijke onderzoek door de stichters van NOMIGE en door andere onderzoekers. De kwaliteit van de Producten is om deze reden steeds gegarandeerd.
 4. In geval NOMIGE aansprakelijk zou worden bevonden, bestaat haar enige verplichting uit het vervangen van de Producten met gebreken of om het betaalde bedrag terug te betalen, afhankelijk van wat NOMIGE het meest geschikt lijkt. De Klant aanvaardt dat NOMIGE in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk zal worden gehouden voor enige onderbreking of fout die zich voordoet bij het gebruik van de Website.

De Klant aanvaardt dat NOMIGE niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal worden gehouden (in geval van fout, (inclusief nalatigheid) of anderszins), in geen enkel geval, voor elke (a) onderbreking van business (b) vertraging in de toegang tot de Website, (c) niet ontvangen van bepaalde data, fouten in de levering, corruptie, vernietiging of andere wijzigingen (d) verlies of beschadiging van gelijk welke aard die zich voordoen door het gebruik van de Website zelf, of bepaalde links op de Website, (e) computer virussen, systeemonderbrekingen of slechte werking die zich voordoet bij het gebruik van de Website, inclusief hyperlinks van of voor websites van derde partijen (f) onjuistheden of weglatingen in de content of (g) evenementen die zich voordoen buiten onze controle.

NOMIGE zal niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, speciale, incidentele of gevolgschade van gelijk welke aard ook (inclusief verliezen), die verband houden met de Website of het gebruik ervan (of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken).

 

Artikel 11    Levering en uitvoering

 1. Alle Producten en Diensten worden geleverd op het adres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven. We leveren voorlopig enkel in Europa.
 2. De DNA-sample kit zal geleverd worden binnen 3 dagen na het ontvangen van de betaling door NOMIGE. De resultaten van de DNA-test zullen dan binnen 4 weken na het ontvangen van de DNA sample kit worden opgestuurd samen met de 4 beauty-creams. Indien u één van de 4 beauty-creams opnieuw besteld, zal deze bestelling binnen 1 week worden geleverd.
 3. Indien wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan u als Klant kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij de Klant uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst terug.
 4. Het transport van Producten en gift vouchers is steeds op ons risico. U dient zich zodus geen zorgen te maken over het verlies van de Producten tijdens het transport.
 5. Wanneer u, na het nemen van het DNA-staal ons de DNA sample kit terug opstuurt, dan doet u dit op uw eigen risico indien u niet de instructies volgt die bij de DNA sample kit worden gevoegd. In dit geval zal NOMIGE geen enkele aansprakelijkheid opnemen voor het verlies ervan tijdens het transport.
 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de Klant heeft besteld, moet de Klant dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 2 kalenderdagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. U dient het bijgevoegde formulier te gebruiken. In geval u vragen zou hebben bij het invullen van dit formulier, kan u ons contacteren via customerservice@nomige.com.
 7. Gelet op de aard van de goederen worden postbusadressen niet aanvaard.
 8. De Verkoper is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:
 • de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft;
 • niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;
 • de Koper niet ogenblikkelijk (binnen 24 uren) een juist/nieuw adres opgeeft.

 

Artikel 12    Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

Artikel 13    Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. De Klant mag geen tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NOMIGE.

Artikel 14    Klachtenprocedure en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via customerservice@nomige.com. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 kalenderdagen te behandelen. Om de klacht zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u om bij het indienen van een klacht duidelijk te omschrijven wat het probleem is en (indien van toepassing) een kopie van de bestelgegevens, het bestelnummer, het klantnummer en eventuele andere relevante gegevens met de klacht mee te sturen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met Klanten, onafgezien van hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien als gevolg van het internationaal recht, het recht van verschillende landen van toepassing is, zullen onderhavige Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische Wetboek Economisch Recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. In geval van geschillen omtrent de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden steeds voorrang hebben boven alle vertalingen.
 4. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Klantenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van geschillen met Klanten te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Klantenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.Klantenombudsdienst.be//nl
 5. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u als Klant bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr